Skip to main content
Arrow Electronics, Inc.
Black_Metallic_Wires_Closeup

GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů pro zákazníky Arrow ECS, a.s.

1. Obecná ustanovení

Na ochranu osobních údajů klademe velký důraz. Tyto Zásady osobních údajů Vás informují o tom, jak společnost Arrow ECS, a.s. (dále jen „Arrow CZ” nebo též „my“) získává, uchovává a dále zpracovává Vaše osobní údaje, a to v souvislosti s objednávkami a dodávkami našeho zboží a služeb, provozem internetových stránek či mobilních aplikací, a jak dále s Vašimi osobní údaji nakládáme a chráníme je. Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tedy vás, pokud jste podnikající fyzickou osobou, a/nebo Vašich zaměstnanců. Veškeré produkty a služby, které poskytujeme, jsou určeny pro vás jakožto našeho odběratele, který jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a/nebo při výkonu svého povolání pro svého zaměstnavatele, který je našim odběratelem (dále jen „odběratel“ nebo též „Vy“).

Účelem těchto Zásad ochrany osobních údajů je informovat Vás zejména:

> o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
> za jakým účelem a na základě jakého právního titulu je zpracováváme
> kdo všechno má k Vašim osobním údajům přístup
> jaká jsou Vaše práva a jak je můžete uplatnit.

Doporučujeme vám pečlivě se seznámit s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Využíváním služeb a poskytnutím Vašich osobních údajů potvrzujete, že jste byli informováni o využívání Vašich osobních údajů, jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

2. Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Arrow ECS, a.s., se sídlem 28. října 3390/111a, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě , sp. Zn. B.2434, IČ: 25870424.

Aktuální kontaktní údaje naleznete na tomto webu v záložce O nás / GDPR.

3. Kontakty týkající se ochrany osobních údajů

Správce údajů jmenoval data managera pro ochranu osobních údajů. Kontaktní informace data managera pro ochranu osobních údajů:

Jméno: Tomáš Zářický
telefon: +420 597 488 811
email: sale.ecs.cz@arrow.com

Vezměte prosím na vědomí, že data manager pro ochranu osobních údajů se může v budoucnosti změnit. Aktuálního data managera pro ochranu osobních údajů můžete vždy nalézt v Zásadách ochrany osobních údajů. Aktuální Zásady ochrany osobních údajů jsou uvedeny na internetových stránkách společnosti na tomto webu v záložce O nás / GDPR.

4. Účel, způsob a doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme několika různými způsoby a pro odpovídající účely:

4.1 Zpracování osobních údajů pro nákup zboží a služeb

Abychom mohli zpracovat Vaše objednávky a doručit Vám objednané zboží a služby, potřebujeme znát a dále zpracovávat Vaše osobní údaje. Osobní údaje Osobní údaje od Vás získáváme z různých zdrojů, včetně zdrojů veřejně dostupných, kterými jsou veřejné rejstříky (např. obchodní rejstřík), webové stránky společnosti, dokumentace nezbytná při plnění smlouvy (mailová či jiná komunikace, objednávky).

Rozsah zpracovávaných údajů

Pro daný účel zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:

> jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, IČO, DIČ, sídlo a případně provozovna odběratele, případně pak identifikace Vašeho zaměstnavatele a Vaše pracovní pozice;

> údaje o objednaném zboží či službách, provedených objednávkách, zaplacených částkách, provedených platbách apod.

Účel zpracování

1) Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom mohli uzavírat rámcové či jiné kupní smlouvy, na základě těchto plnit a zajistit Vám tak plné využívání našich služeb. Tím je myšleno zejména provádění a vyřizování objednávek, zajištění dodávek objednaného zboží, produktů a služeb z naší strany, příjem plateb a vyřizování případných upomínek plateb za dodané zboží a služby, vyřizování reklamací, záruční a pozáruční servis, včetně tzv. post sale supportu.

2) V případě, že byste se opozdili s platbou, nesplnili svůj závazek, platbu bychom od Vás vůbec neobdrželi, případně nám z Vaší strany vznikla jiná škoda či újma, můžeme rovněž osobní údaje zpracovávat za účelem vymáhání našich pohledávek a/nebo určení, ochrany a výkonu našich právních nároků.

Zákonnost zpracování

Pro účely vymezené v bodě 1) Vaše osobní údaje zpracováváme na základě právního titulu plnění smlouvy a/nebo našeho oprávněného zájmu (zejména v případě, kdy s námi jednáte jako zaměstnanec odběratele a nemáme s vámi z tohoto důvodu žádný smluvní vztah), který spočívá v tom, abychom mohli komunikovat s konkrétní pověřenou osobou, která zastupuje smluvní stranu a mohli tak plnit smlouvu.

Pro účely vymezené v bodě 2) zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu spočívajícím ve vymáhání našich pohledávek a/nebo určení, ochraně a výkonu právních nároků společnosti Arrow CZ. Vaše osobní údaje můžeme za tímto účelem uchovávat po dobu promlčecí lhůty.

Doba zpracování

Osobní údaje budeme uchovávat výhradně po dobu nezbytnou pro zpracování vaší objednávky a naplnění kupní smlouvy, popř. po dobu trvání smluvního vztahu (např. v případě rámcové smlouvy), případně po dobu možnosti reklamace i záručního či pozáručního servisu, případně post sales supportu (tj. 2 roky po ukončení smlouvy + 1 rok navíc).

Některé osobní údaje mohou být uvedeny na účetních dokladech (tedy zejména fakturách, účtenkách a dodacích listech). Zákony (např. zákon o účetnictví či zákon o DPH) nám ukládají tyto doklady uchovávat, a to až po dobu 10 let. Pokud nám tedy vzniká zákonná povinnost tyto doklady archivovat, ukládáme spolu s nimi i Vaše osobní údaje uvedené na příslušném daňovém dokladu.

Důsledky neposkytnutí osobních údajů

Vyžadujeme pouze osobní údaje nutné k uzavření a plnění smlouvy, tedy k tomu, abychom Vám mohli řádně předat objednané zboží, produkty a služby. V případě, že nám potřebné údaje nesdělíte, nebudeme schopni výše uvedené splnit.

4.2 Zpracování osobních údajů pro marketingovou komunikaci a odborná školení

V případě, že nám udělíte souhlas, budeme Vaše osobní údaje využívat pro zasílání novinek o našich výrobcích, zboží, akčních cenách a novinkách a jiná obchodní sdělení související s produkty a marketingovými semináři či odbornými školeními konanými společnosti Arrow CZ nebo jakékoliv její sesterské společnosti ze skupiny Arrow.

Rozsah zpracovávaní

Abychom vám mohli zasílat novinky, využíváme Vaše následující osobní údaje:

> jméno a příjmení, e-mail a telefonní číslo, pozice ve firmě

Účel zpracování

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání marketingových nabídek a jiných obchodních sdělení, a to na základě vámi uděleného souhlasu.

Zákonnost zpracování

Právním titulem zpracování pro výše uvedený účel je Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dle čl. 6 odst. 1, písm. a) GDPR. Ten udělujete potvrzením toho, že chcete dostávat marketingová sdělení, případně informace o seminářích nebo informace o odborných školeních.

Potvrzením dáváte souhlas s tím, že Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat a třídit je dle výše uvedených jednotlivých kategorií pro účely nabízení obchodu, služeb nebo produktů a služeb jiných subjektů, pro služby s přidanou hodnotou, pro marketingové, školící a obchodní účely společnosti Arrow CZ či některé z jejích dceřiných společností a rovněž také pro nabídku našich produktů a služeb prostřednictvím telemarketingu.

Váš souhlas je čistě dobrovolným projevem a nemáte povinnost nám ho poskytnout. Pokud nám souhlas neudělíte, nebudeme Vám nadále výše uvedená sdělení zasílat.

Svůj souhlas můžete rovněž kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a není tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného na tomto souhlasu (před jeho odvoláním).

Doba zpracování

Údaje uchováváme po dobu trvání uděleného souhlasu, tedy nejdéle po dobu 5 let, případně do jeho odvolání.

Důsledky neposkytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat, pokud nám k tomu nedáte souhlas. Udělení souhlasu je přitom Vaší svobodnou volbou. Jediným důsledkem je, že Vám nebudeme zasílat marketingové nabídky produktů, školení apod.

5. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje, které shromažďujeme výše popsanými způsoby, můžeme sdílet se třetími stranami, které zajišťují některé služby související se zajištěním prodeje našeho zboží a služeb, jejich doručování, vyřizování objednávek, administrativní podporou či využívání softwarových prostředků. Tyto osoby jsou tak v postavení zpracovatelů osobních údajů. Vaše osobní údaje tak můžeme sdílet zejména:

> s našimi sesterskými společnostmi ze skupiny Arrow, a to zejména za účelem administrativní podpory při prodeji zboží a služeb, sdílení některých služeb a/nebo pro zajištění fakturace;

> s našimi dodavateli, kteří pro určité typy služeb (školení a semináře) poskytují služby či manuály

> s dodavateli našich IT systémů, kteří mohou mít v určitých případech přístup k Vašim osobním údajům. • s externími právními zástupci, pokud je to nezbytné pro vymáhání pohledávek nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů.

> orgánům veřejné moci, vyžadují-li to právní předpisy

Záruky

Se zpracovateli osobních údajů dle předešlého odstavce jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů, které zaručují nejméně stejnou úroveň ochrany Vašich osobních údajů jako tyto Zásady ochrany osobních údajů.

6. Zabezpečení dat

Zavedli jsme a udržujeme nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro vás jako subjekt údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit Vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat zejména přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k Vašim údajům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarová ochrana zařízení, na kterých jsou uložena osobní data atd.

7. Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

Co můžete požadovat?

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracováváme, právo na jejich opravu, vymazání, přenos, právo podat námitky a také právo požadovat omezení našeho zpracování. Můžete také kdykoliv vzít zpět souhlas se zpracováním údajů ke všem nebo některým účelům, který jste nám poskytli.

Právo na přístup

Máte kdykoliv právo získat od nás informaci, zda Vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud tak činíme, máte právo na přístup k informacím o tomto zpracování. Stejně tak máte právo na to, abychom Vám poskytli kopii osobních údajů.

Oprava Vašich osobních údajů

Podle platné právní úpravy máte právo na opravu svých osobních údajů, které s námi sdílíte. Pokud máte vytvořený zákaznický účet na stránkách společnosti Arrow ECS, můžete některé údaje upravit přímo po přihlášení do svého účtu. Pokud některé údaje není možné opravit prostřednictvím Vašeho zákaznického účtu a/nebo tento účet nemáte vytvořený, kontaktujte nás prostřednictvím emailu: oou.ecs.cz@arrow.com.

Přijímáme přiměřená opatření k zajištění toho, abyste mohli udržovat Vaše osobní údaje přesné a aktuální. Vždy nás můžete kontaktovat s dotazem, zda stále zpracováváme Vaše osobní údaje.

Vymazání Vašich osobních údajů

Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání svých osobních údajů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny Vaše osobní údaje, které máme, pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro plnění smluvních a zákonných povinností či ochranu našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše. Dále také smažeme (a zajistíme smazání ze strany zpracovatelů, které pověřujeme) všechny Vaše osobní údaje v případě, že odvoláte svůj souhlas a tyto údaje nezpracováváme na základě jiných účelů /právních titulů nebo pokud to bude vyžadovat zákon.

Odvolání souhlasu

Udělený souhlas ke zpracování údajů pro marketingové účely můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. Kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailu: oou.ecs.cz@arrow.com. V takovém případě Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat (pokud takové údaje nezpracováváme ještě na základě jiného účelu a právního titulu). Souhlas můžete odvolat nejen pro všechny osobní údaje a účely, ale také pouze pro některé osobní údaje nebo účely. Vezměte prosím na vědomí, že odvolání Vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu.

Přenositelnost Vašich osobních údajů

Máte právo získat osobní údaje týkající se Vaší osoby, které jste nám poskytli a my je zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Pokud to budete požadovat, můžeme Vaše osobní údaje takto zpracovávané zaslat přímo třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve své žádosti, pokud takový požadavek nebude mít negativní vliv na práva a svobody jiných osob, a pokud bude technicky proveditelný, nebo je můžeme takto poskytnout přímo Vám.

Námitka proti zpracování

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu a vy se domníváte, že náš oprávněný zájem na tomto zpracování není opodstatněný, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování. Váš požadavek následně posoudíme a shledáme-li, že náš zájem na dalším zpracování nepřevyšuje Váš zájem na jeho ukončení, zpracování Vašich osobních údajů ukončíme.

Omezení zpracování

Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat Vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání Vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání Vašich osobních údajů pokračovat, budeme vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.

Stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů

Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu: www.uoou.cz.

8. Způsoby uplatnění práv

Pokud uplatníte jakékoliv své právo, informujeme o přijatém opatření nebo opravě nebo vymazání Vašich osobních údajů nebo omezení zpracování v souladu s Vaším požadavkem každého příjemce, kterému byly tyto údaje poskytnuty, pokud takové sdělení bude možné a/nebo nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí.

Práva vztahující se k osobním údajům, vč. odvolání souhlasu, můžete uplatnit kdykoli níže uvedenými způsoby:

1. emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adresu oou.ecs.cz@arrow.com.

2. doporučeným dopisem s ověřeným podpisem poštou na adresu správce.

Po uplatnění práv Vás můžeme požádat o poskytnutí některých identifikačních informací, které jste nám poskytli. Poskytnutí takových údajů je nezbytné pro ověření, zda byl příslušný požadavek skutečně zaslán Vámi. Odpovíme Vám do jednoho měsíce po obdržení Vaší žádosti.

9. Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

Průběžně můžeme zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na tomto webu v záložce O nás / GDPR.

Kontaktní informace data managera Arrow ECS, a.s. pro ochranu osobních údajů (GDPR):

Jméno: Tomáš Zářický
Telefon: +420 597 488 811
Mail: sale.ecs.cz@arrow.com

Arrow ECS, a.s.
28. října 3390/111a
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava