Skip to main content
Arrow Electronics, Inc.
Inside_Shopping_Center
Usługi

Usługi Finansowe Arrow

Proste i elastyczne rozwiązania.

Business_Meeting_at_Trendy_Startup_Company

Arrow ECS oferuje proste, ale elastyczne rozwiązania w zakresie finansowania, dzięki którym, Partnerzy mogą uzyskać dostęp do technologii potrzebnej do prowadzenia swojej codziennej działalności.

Group of people in casual meeting

Program Kredyt 120

Program Kredyt 120 jest przeznaczony do finansowania procesu wdrożenia, umożliwia również sprzedaż systemów nabywanych w Arrow ECS do firm, które domagają się od Partnera Arrow ECS dłuższego okresu odroczenia zapłaty za dostarczone produkty.

Jest to program umożliwiający przedłużenie terminu płatności faktury do 120 dni od daty jej wystawienia. Dłuższym terminem płatności mogą być objęte tylko faktury wystawione w PLN i nieprzeterminowane powyżej 60-u dni od pierwotnego terminu płatności. Program nie obejmuje faktur wystawionych w innej walucie niż PLN.

Warunkiem skorzystania z przedłużonego terminu płatności do 120 dni jest:

  1. Posiadanie kredytu handlowego
  2. Podpisanie umowy o współpracy z Arrow ECS

Koszt wydłużenia terminu płatności faktury ponad standardowy termin płatności Partnera zgodnie z programem kredyt 120 wynosi:

  1. W momencie składania zamówienia – jest to stawka 0,15% za każdy rozpoczęty tydzień wartości zamówienia netto + VAT
  2. Po wystawieniu faktury – jest to stawka 0,3% za każdy rozpoczęty tydzień wartości faktury brutto.

  3. Termin płatności z tytułu faktury za Program wynosi 3 dni.

Korzyści:

  1. Łatwo dostępny i korzystnie oprocentowany kredyt kupiecki;

  2. Zachowanie płynności finansowej i niewstrzymywanie przez Arrow ECS kolejnych dostaw w wypadku nieautoryzowanego opóźnienia płatności;
  3. Koszty wydłużenia płatności niższe od odsetek ustawowych.

Uwagi dodatkowe:

  1. W przypadku skorzystania przez Partnera Arrow ECS z maksymalnego terminu odroczenia płatności w ramach Programu i dokonanie przez Partnera Arrow ECS zapłaty z tytułu faktury objętej Programem po ustalonym, maksymalnym terminie zapłaty 120 dni, po stronie Partnera Arrow ECS powstają konsekwencje związane z obowiązkiem dokonania dla potrzeb podatkowych korekty kosztów (CIT/PIT) oraz korekty podatku VAT, zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi wprowadzonymi od 2013 roku.
  2. Maksymalny termin Programu jest dodatkowo determinowany przez obowiązujące Arrow ECS regulacje ubezpieczenia limitów kredytów kupieckich, stosowane we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Euler Hermes S.A., gdyż po jego przekroczeniu jesteśmy zmuszeni zgłaszać informację o przeterminowanych płatnościach ze strony Partnerów Arrow ECS.
Three People Sitting At A Table In Conversation Smiling

Program Kredyt 60W

Program Kredyt 60W, jest przeznaczony dla faktur wystawionych w walucie obcej (EUR lub USD), umożliwiający przedłużenie terminu płatności faktury do 60 dni od daty jej wystawienia.

Koszt wydłużenia terminu płatności faktury ponad standardowy termin płatności Partnera zgodnie z programem Kredyt 60W wynosi 1% za każdy rozpoczęty tydzień wartości zamówienia. 

Pozostałe warunki Programu są analogiczne, jak w przypadku Kredytu 120. 

Crowd_Aerial

Odroczony termin płatności

Nie jest to stały limit kredytowy. Program umożliwia skorzystanie z 21-dniowego terminu płatności w przypadku zakupów do 20 tys. zł brutto (łączne saldo nie może przekroczyć tej kwoty). Realizacja zamówienia w odroczonym terminie płatności odnośni się do pierwszego zamówienia składanego w naszej firmie i/lub kolejnych zamówień. Warunkiem skorzystania ponownie z tej opcji jest dokonanie w terminie płatności za wystawioną przez nas fakturę.

Work meeting

Kredyt handlowy

Naszym Partnerom proponujemy skorzystanie z kredytu kupieckiego. W tym celu należy posiadać podpisaną umowę o współpracy z Arrow ECS Sp. z o.o. Decyzja o  ewentualnym przyznaniu kredytu zostaje podjęta w oparciu o ubezpieczenie limitu przez firmę Hermes oraz naszą wewnętrzną procedurę finansową.